Đăng ký ống nghe Littmann

Để ống nghe của bạn được bảo hành, hãy đăng ký Online ngay hôm nay.

Vui lòng hoàn thành mẫu đăng ký bên dưới, đảm bảo điền đầy đủ những thông tin yêu cầu.

  • Số seri

    Có thể tìm thấy số seri có 11 hoặc 14 chữ số được khắc trên mặt ống nghe.


    Littmann register stethoscope serial number (in EN)
  •  
  • Submit

Thank You

Your warranty registration was submitted successfully!

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...